Số hiệu Ngày văn bản Tiêu đề  
11/2021/TT-BNNPTNT 20/09/2021 Bảng HS hàng hóa thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT quản lý và danh mục hàng XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NNPTNT Tải về
1182/QĐ-BCT 06/04/2021 Danh mục các mặt hàng nhập khẩu cần kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Tải về
11/2020/TT-BCT 15/06/2020 Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu Tải về
13/2019/TT- BCT 31/07/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT về Qui tắc xuất xứ trong Hiệp định AKFTA Tải về
12/2019/TT-BCT 30/07/2019 Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ACFTA Tải về
10/2019/TT-BCT 22/07/2019 Sửa đổi, bổ sung thông tư số 22/2016/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN Tải về
13/2019/TT-BGTVT 29/03/2019 Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam Tải về
15/2018/TT-BCT 29/06/2018 Quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Tải về
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý Ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ Tải về
01/VBHN-BKHCN 09/05/2018 Quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường Tải về
27/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản Tải về
04/2018/TT-BTTTT 08/05/2018 Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ thông tin và truyền thông Tải về
07/2018/TT-BCT 26/04/2018 Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Tải về
05/2018/TT-BCT 03/04/2018 Quy định về xuất xứ hàng hóa Tải về
13/VBHN-BCT 22/02/2018 Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Tải về
539/QĐ-BCT 09/02/2018 Sửa đổi, bổ sung quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá Tải về
536/QĐ-BCT 09/02/2018 Sửa đổi, bổ sung quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ Tải về
01/2018/TT-BNNPTNT 16/01/2018 Ban hành danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam Tải về
33/2017/TT-BCT 28/12/2017 Sửa đổi, bổ sung mã số hs trong danh mục ban hành kèm theo thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 Tải về
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính Phủ Tải về
12